นางมะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล(ผู้รับผิดชอบโครงการ) นางอรุณศรี ศรีแก้ว (วิชาการ) นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน (แผนงาน) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (โครงการอัจฉริยะจรรยา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทีมาของข้อมูลและรูปภาพรวมทั้งหมด facebook: โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา https://www.facebook.com/pg/Khamtalesowitthaya/photos/?tab=album&album_id=1203652293029565