พิมพ์
หมวด: กิจกรรมของโครงการ
ฮิต: 429

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ตามโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยาปีงบประมาณ 2560) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560