พิมพ์
หมวด: กิจกรรมของโครงการ
ฮิต: 420

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดการประกวดการเต้นบาสโลป ตามกรอบโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560