โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดการประกวดการเต้นบาสโลป ตามกรอบโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560