นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ค่ายแสงเทียนใต้แสงดาว ณ ชุมชนบ้านเวียงผาพัฒนา ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560